Posts Tagged ‘ตรวจ iom’

IOM Process

ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในการตรวจ IOM IOM คืออะไร IOM ย่อมาจาก International Organisation for Migration หรือเรียกว่าองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักรที่ต้องการโยกย้ายถิ่นฐานหรือต้องการไปพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ต้องทำการตรวจวัณโรค (Tuberculosis – TB) ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า   สถานที่ตรวจ IOM อาคารเกษมกิจ ชั้น 8